Nenechat se odradit temnotou

O ženách v církvi, papežích i o křesťanství v dnešní Francii s KT rozmlouvala a korespondovala profesorka biblistiky ANNE-MARIE PELLETIEROVÁ. Francouzská teoložka je první ženskou laureátkou Ratzingerovy ceny, která se uděluje za výjimečný přínos v teologii.

- Jaká byla vaše reakce, když vám papež František letos svěřil meditaci křížové cesty na Velký pátek v Koloseu?

Nejprve velké překvapení. Pak se přidal pocit skutečné závratě. Kým by neotřásla myšlenka, že má propůjčit svá slova k modlitbě církve, jíž bude předsedat papež? A navíc v kritickou chvíli, kdy křesťané stojí u paty kříže, aby meditovali nad tajemstvím spásy. Nad touto závratí však brzy zvítězila radost. Uvědomila jsem si, že mým prostřednictvím byl povolán hlas žen. Byla tedy pozvána a zviditelněna církev v celé své šíři, složená z mužů a žen, a to nad rámec běžné veřejné prezentace církve v podobě mužského kněžství.

- Jako první žena jste v roce 2011 získala Ratzingerovu cenu. V čem je podle vás papež Benedikt XVI. inspirací pro evropské katolické teology?

V dnešním světě, který není pro Evropu, svět ani církev jednoduchý, máme velké štěstí, že jsme dostali dva papeže, kteří nám navzdory svým odlišnostem dávají to, co potřebujeme. Benedikt XVI. je velkým svědkem služby rozumu, tak nezbytné v této bouřlivé, zmatené a dezorientované době. Kromě svých encyklik Deus caritas est (Bůh je láska) nebo Spe salvi (Zachráněni v naději), které by nám měly uprostřed nejistého světa pomáhat se utužit v lásce a naději, nás vrací k tomu, abychom si uvědomili, jaké poklady nese křesťanská kultura a jak jít dál s důvěrou a tvořivostí - neboť ty jsou principem plodné teologické práce.

- A papež František?

Ten nás rovněž vede k síle a stálé aktuálnosti evangelia. Ale dělá to tak, že nám ukazuje evangelium jako velký nástroj k tomu, abychom se utkali se vším, co je dnes znetvořeno zlem. Upřímný a zvučný hlas papeže, který mluví o otevřenosti vůči druhému, o přijetí ztraceného nebo o bezmezném Božím milosrdenství, je požehnáním, jež se nese až za hranice církve a zaznívá v celé rozčarované společnosti. To nesnižuje teologickou hodnotu tohoto hlasu. Naopak, když se kazatel v teologické promluvě ohlíží na konkrétní život lidí, tehdy jeho slova nabývají na důvěryhodnosti a jejich účinek roste.

- Jak je na tom dnes Francie a zdejší církev?

Je těžké popsat diagnózu v několika málo větách. Nelze popřít, že při pohledu na celou společnost je Francie zemí odkřesťanštěnou. Ale při bližším ohledání terénu najdete nezpochybnitelnou křesťanskou vitalitu. Objevíte komunity, společenství skromných rozměrů, která odvážně a aktivně žijí evangeliem. A to i v diecézích považovaných za náboženskou poušť. V první řadě tam vidíte laiky po boku kněží, někde dokonce kněží už nejsou. Tito laici jsou oddaní církvi a mnohdy mají pozoruhodné duchovní znalosti. Stejně diskrétně, ale účinně se křesťané angažují tam, kde panuje bída nebo nejisté životní podmínky. Přes to všechno naše Francie, ač odkřesťanštěná, zůstává významnou měrou zemí, v níž nechybí slova ani gesta, z nichž čiší evangelium. "Mou nenávist nezískáte," prohlásil muž, jehož manželka zemřela vloni při útoku v hudebním klubu Bataclan. Jeho slova měla velký vliv na situaci, která nastala. Stejně tak zapůsobilo to, jak Francie uměla zareagovat na vraždu patera Hamela: odmítla se uzavřít do agresivního odsouzení islámu. I když primárně s touto reakcí jako první přišla církev, přerostla v celospolečenský postoj. To je důkaz, že tato země je ponořena v křesťanské tradici.

- Jak řeší společnost uprchlickou krizi?

Vedle polemických diskusí o přijímání přistěhovalců se každodenně mnoho dobrovolníků angažuje v pomoci uprchlíkům. Denně tak ztělesňují Ježíšova slova "měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, byl jsem vězeň, a navštívili jste mě". Zároveň se ale ve francouzském veřejném prostoru prosazuje silná identita ostentativního katolicismu. Ačkoliv je ve společnosti menšinou, rád a hodně nahlas se projevuje v médiích. Silně a hlasitě odsuzuje nihilistickou kulturu, proti níž se prezentuje jako poslední útočiště. Roli církve vidí především v kritické bdělosti. Dialog s vnějším světem, který na sebe bere riziko setkávání se s druhými v duchu Druhého vatikánského koncilu, aniž by byl naivní, je tomuto proudu podezřelý. Jak se ukázalo během francouzských prezidentských i parlamentních voleb, tento katolicismus se povážlivě naklonil směrem k politické pravici a nezaleká se ani postojů pravice krajní. To vše je doprovázeno návratem určitého klerikalismu. Spojit zmíněné protichůdné tendence ve francouzské církvi je náročný úkol.

- Už jste zmínila roli laiků ve Francii. Vy sama spolupracujete s komisí, která ve Vatikánu zkoumá podoby ženského jáhenství v rané církvi. Jaká je podle vás služba jáhnů v současné církvi? A jaké je místo žen?

Je důležité, aby nás tato komise vybavila historickými záznamy jak z pohledu Západu, tak Východu. Máme novou příležitost položit si otázku po výkonu jáhenské služby ve vztahu ke svátosti křtu. Každý pokřtěný jako Kristův učedník je přece povoláván, aby následoval toho, kdo nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sám sloužil. Každého pokřtěného, muže i ženy, se tak týká Ježíšovo gesto z předvečera pašijí - mytí nohou učedníkům - a výzva k zachovávání tohoto postoje služby. Co se služby týče, v tom mají ženy, řekla bych, určitou odbornost. Někdy až zničující odbornost, jak připomíná papež František, který odsuzuje, když se služba zvrátí v povinné nevolnictví žen.

- Donedávna ženy obvykle nestudovaly ani teologii, dnes je to samozřejmější. Vnáší ženské charisma do teologického myšlení nějaké jiné důrazy?

Každý dostává zjevení evangelia v té podobě, která zní jeho uším a něco znamená v jeho vlastním životním příběhu. Proto poznání, které jsme obdrželi, nemůže souviset s tím, jestli je někdo muž či žena. Tudíž bych nemluvila o ženské teologii. Jde spíše o to, že se musíme snažit vytvořit teologii, která bude vhodná pro všechny. Přínos žen je však v této oblasti nenahraditelný primárně v jejich tělesné podstatě. Ta je přivádí do bezprostřední blízkosti poznání, že Bůh se s námi potkává v nejkonkrétnějším bytí: v lidském těle. To velmi konkrétní tělo je také místem par excellence, v němž zakoušíme složitosti života. Ženy jim snáze přivykají, snáze přijímají zkoušku tmy. Půjdou až na mez své důvěry, aniž by se nechaly odradit temnotou dějin, ve které žijeme.

- Která z učitelek církve vás nejvíce ovlivnila?

Každá ze čtyř žen, které byly prohlášeny učitelkami církve, je světlem víry a života církve. Zvláštní pouto mám k Terezii z Lisieux, a to nejen proto, že je Francouzka. Pod skromným zevnějškem, který může být až zavádějící, pokročila v chápání víry velmi daleko. Terezie není jen záplava růží nebo nějaké dětské řečičky. Má radikální víru, když se zcela oddá evangeliu a ocitne se před matoucím tajemstvím šílené Boží lásky zjevené v Ježíši. Líbí se mi u ní umění odhalit falešnou víru a svatost. Líbí se mi její výrazy pro její nejdivočejší touhy. Chce všechno. Dokonce sní i o tom být knězem! Chce být Láskou v církvi. Rovněž se mi líbí její souboj víry, kterým projde ve zkoušce noci. Tím se pro mě stává velmi důvěryhodným svědkem! A protože žila v blízkosti s tehdejším ateistickým světem, může nás dnes doprovázet v autenticky evangelijním vztahu s naší současností.

- Co pro vás znamená Panna Maria?

Můj vztah k Panně Marii pramení v meditaci Písma. Pro mě je především Pannou, která v rukou drží Písmo svaté. Chci říci, že její tvář a identita se objasňují v dlouhých dějinách naděje, o nichž svědčí už Starý zákon. V dějinách, v nichž ženy mají zásadní místo. Takto jsem zvlášť citlivá na osvětlující moment v Izaiášovi. Už od exilu tento prorok připomíná spásu, kterou Bůh slibuje skrze mužskou postavu tajemného služebníka. Ale najednou ve stejném textu oslavuje jeho prorocké slovo nově dceru siónskou. Čili ženskou postavu představovanou jako svatou, která se stává součástí těchto textů, součástí zprávy, kterou služebník ohlašuje. A Panna Maria v evangeliích je naplněním tohoto proroctví. Skrze ni se žena nachází uprostřed díla Božího v tajemství vtělení a vykoupení. A skrze ni jsou také všichni pokřtění spojeni s Marií jako učedníci a bratři Kristovi. Panna Maria je lůno Církve! V tomto nabývá církev zcela ženský rozměr, který se týká všech: mužů a žen. V souvislosti s Pannou Marií také ráda mluvím o "znamení ženy" podle slov Apokalypsy. Míním tím, že ženy mají mít roli "znamení" toho, co je skutečná diakonie, skutečná věrnost.

- Jak vnímáte papežský dokument Amoris laetitia, o němž se v poslední době tolik diskutuje?

Jde o zásadní text. Rodil se obtížně, ale bere v úvahu zkušenosti křesťanů a to, co od církevní instituce očekávají. Text papeže Františka nás vrací do těžiště křesťanské víry. Klade otázky, které se týkají života v páru a rodiny ve světle Písma a Zjevení a odpovědi čerpá z evangelia. A jako pokaždé i zde evangelium trhá staré měchy našich zažitých způsobů, kterými vše posuzujeme. Přivádí nás k Boží logice milosrdenství. Nesmí nás udivovat, že to námi otřásá a vyvolává otázky. Hlavní námitka je přitom tato: Když přijmeme možnou zkušenost neúspěchu, neoslabíme tím manželství?

- A jak to tedy je?

Potíž je v tom, že evangelium skutečně není "rozumné" ve způsobu, jak se Ježíš setkává s muži a ženami, kteří žijí v hříchu. Jeho prokazování milosrdenství v sobě nese nepochybně rizika. Ale to je skutečné zvěstování evangelia. Proto by nás nemělo překvapovat, že přijetí Amoris laetitia naráží na překážky. Shodněme se, že všichni někdy narazíme na "bláznovství evangelia". Ale je to dobře, protože toto bláznovství nám dovoluje setrvat v naději také při chudobě a životních prohrách, které zakusí každý, i Kristův učedník. Papež František nás nepřestává vodit k této pravdě našeho života, základu pokory i velkorysosti, které by měly charakterizovat křesťanský pohled na náš svět.

 

---

 

ANNE-MARIE PELLETIEROVÁ (nar. 1946 v Paříži) je uznávaná francouzská teoložka. Vyučuje výklad náboženských textů mj. na Collége des Bernardins v Paříži. Věnuje se rovněž roli ženy v církvi. Má doktorát z náboženských věd. V roce 2014 získala jako první žena teologickou cenu Nadace Josepha Ratzingera -Benedikta XVI. Letos ji papež František požádal, aby jako první laička připravila meditaci Velkého pátku při křížové cestě v Koloseu. Spolupracuje s Univerzitním institutem židovských studií E. Wiesela. Je členkou Francouzského katolického sdružení pro studium Bible a Lustigerova institutu. Je matkou tří dětí a babičkou. Napsala knihy "Křesťanství a ženy" nebo "Znamení ženy" (zatím nebyly přeloženy do češtiny). Její text o Amoris laetitia jsme přinesli v minulém vydání (KT 30).

 

Foto: "Máme velké štěstí, že jsme dostali dva papeže, kteří nám navzdory svým odlišnostem dávají to, co dnes potřebujeme," říká francouzská teoložka Anne-Marie Pelletierová. Snímek archiv

KATEŘINA KOUBOVÁ

Katolický týdeník , 1.8.2017 , str 13