Cirkev v Austrálii zdôrazňuje opodstatnenosť spovedného tajomstva

Austrália 15. augusta – Sviatostná spoveď je „základná súčasť náboženskej slobody“, uviedol predseda Konferencie biskupov Austrálie Mons. Denis J. Hart, arcibiskup Melbourne. Komentoval tak skutočnosť, že medzi odporúčanými štátnymi opatreniami na boj proti zločinom pedofílie figuruje aj návrh zaviazať kňazov povinnosťou oznámiť úradom prípady násilia proti mladistvým, o ktorých by sa dozvedeli v spovedi.

V návrhu novelizácie zákona sú oznamovacou povinnosťou viazaní pod trestom všetci občania, pričom nesmú platiť „ospravedlnenia, protekcie či výnimky“ ani pre členov kléru. Zoznam 85 navrhovaných opatrení predložila austrálska Kráľovská komisia (Royal Commission), štátny dozorný orgán proti zneužívaniu mladistvých.

Arcibiskup Denis Hart sa k záležitosti vyjadril týmito slovami: „Spoveď v Katolíckej cirkvi je duchovné stretnutie s Bohom skrze kňaza. Je to základná súčasť náboženskej slobody, a je uznaná zákonom Austrálie a mnohých iných krajín. Tak to musí v Austrálii aj zostať. Mimo tohto sa všetky trestné činy proti deťom musia nahlásiť úradom, a v plnej miere sa držíme záväzku takto konať.“

Kráľovská komisia svoj návrh zdôvodnila skutočnosťou, že vyšetrovania v uplynulých rokoch zistili viaceré prípady, keď delikventi opakovane páchali činy proti mladistvým, hoci sa z nich predtým vyznali v spovedi. V Austrálii bolo po štyroch rokoch vyšetrovania dokázaných okolo 4 400 prípadov v rámci Katolíckej cirkvi, ktoré spadajú do obdobia 1980 až 2010. Týka sa to aj približne 1 880 kňazov, čo predstavuje 7% austrálskych kňazov.

Predseda Konferencie biskupov Austrálie Mons. Denis J. Hart uistil, že Cirkev k tejto skutočnosti pristupuje s maximálnou vážnosťou: „Ako predseda Konferencie biskupov Austrálie urobím všetko, čo je v mojej moci na zaručenie toho, že zneužívanie z minulosti sa viac neudeje. Zdôrazňujem, že Katolícka cirkev v Austrálii bude naďalej pomáhať tým, ktorí sa stali obeťami sexuálneho zneužívania mladistvých.“

-jb-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/08/15/cirkev_v_austr%C3%A1lii_zd%C…