Pápež František novým biskupom o duchovnom a pastoračnom rozlišovaní

Pápež František prichádza na stretnutie s novými biskupmi do Klementínskej sály (Vatikán, 14. septembra 2017)

14/09/2017 14:01

Duch Svätý je protagonista každého autentického rozlišovania

Na úvod svojho príhovoru Svätý Otec vysvetlil, že protagonistom každého autentického rozlišovania je Duch Svätý. „Len ten, kto je vedený Bohom, má nárok a autoritu, aby viedol druhých,“ uviedol pápež a dodal: „Biskup nemôže brať ako samozrejmosť vlastnenie tak veľkého a transcendentného daru“, ale oň treba „neprestajne prosiť ako o prvotnú podmienku pre osvietenie každej ľudskej, existenčnej, psychologickej, sociologickej a morálnej múdrosti“.  

„Rozlíšenie sa teda rodí v srdci a v mysli biskupa prostredníctvom jeho modlitby, keď nadviaže kontakt s ľuďmi a situáciami, ktoré mu boli zverené Božím slovom vysloveným Duchom. Je to práve v tejto intimite, v ktorej pastier necháva dozrieť vnútornej slobode, ktorá ho robí pevným v jeho rozhodnutiach a v jeho postojoch, či už osobných alebo cirkevných.“  

Rozlišovanie je dar Ducha Cirkvi, na ktorý treba odpovedať načúvaním

„Rozlišovanie“, pokračoval ďalej pápež František, „je milosť Ducha daná vernému a svätému Božiemu ľudu“. Práve preto je každý biskup „povolaný žiť vlastné rozlišovanie pastiera ako člen Božieho ľudu“. „Biskup nie je sebestačným ,pánom pastierom’ a už vôbec nie vystrašeným a izolovaným ,pastierom samotárom’,“ vysvetlil Svätý Otec:

„Rozlišovanie biskupa je vždy komunitným aktom, ktorý neponecháva stranou bohatstvo názoru jeho kňazov a diakonov, Božieho ľudu a všetkých tých, ktorí mu môžu ponúknuť užitočný príspevok aj prostredníctvom konkrétneho podnetu, a nie len formálneho.“

Podľa pápežových slov by sa biskup „nemal báť podeliť vo svojom rozlišovaní s inými a niekedy ho aj pozmeniť –“ na základe pokojného dialógu s druhými: so spolubratmi v biskupskej službe, s vlastnými kňazmi a s veriacimi laikmi.

„Pozývam vás preto, aby ste pestovali postoj načúvania, rastúc tak v slobode zrieknuť sa vlastného pohľadu (keď sa javí čiastočný a nedostatočný), aby ste prijali ten Boží... Misia, ktorá na vás čaká, nie je vnášať vlastné nápady a projekty, ani riešenia abstraktne vymyslené niekým, kto považuje Cirkev za záhradku vo svojom dome, ale pokorne – bez vystavovania sa na obdiv alebo narcizmu – ponúknuť vaše konkrétne svedectvo o jednote s Bohom, slúžiac Evanjeliu...“    

„Rozlišovanie preto znamená pokoru a poslušnosť,“ vysvetlil ďalej pápež František. „Pokoru voči vlastným projektom“ a „poslušnosť voči Evanjeliu, Magistériu, normám univerzálnej Cirkvi“. Biskupi by mali tiež „so zvláštnou ohľaduplnosťou“ pristupovať ku „kultúre a nábožnosti ľudu“:

„Pamätajte, že Boh bol vo vašich diecézach prítomný už keď ste prišli, a bude tak tiež, keď odtiaľ odídete. A na koniec budeme všetci súdení nie podľa účtovníctva našich diel, ale podľa rastu Božieho diela v srdci stáda, o ktoré sa staráme v mene «Pastiera a ochrancu našich duší» (porov. 1 Pt 2,25).“

Povolaní rásť v rozlišovaní

Na záver svojho príhovoru Svätý Otec biskupov povzbudil, aby neprestajne rástli v rozlišovaní a učili sa Božej trpezlivosti a jeho časom a plánom. „Prosím vás, aby ste svedomito mali pred očami Ježiša a misiu... a ponúkli ľuďom možnosť osobne sa stretnúť s Bohom, zvoliť si jeho Cestu a pokročiť v jeho láske,“ zakončil svoj dnešný príhovor novozvoleným biskupom z celého sveta pápež František. -ej-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/09/14/p%C3%A1pe%C5%BE_nov%C3%BDm_b…