Mons. Zdenek Wasserbauer k aktuální situaci

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup a generální vikář, v dopise spolubratřím v kněžské a jáhenské službě reaguje na aktuální situaci.

Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká zejména to druhé, z něho uvádím toto pro nás podstatné:

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

1. Zakazuje

1. Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.

Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…

Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.

2. Omezuje

2. S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. Smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.

Dovolím si k tomu připojit pár poznámek, které jsme dnes ráno prodiskutovali s panem kardinálem:

● do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela

● výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy

● pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku

Podobně jako na jaře Vás všechny prosím a žádám, abyste byli v této nelehké době, která dopadá těžce na některé naše bratry a sestry, pokud možno co nejvíce disponibilní ke službě. Kde je to možné a vhodné, ať se slaví více bohoslužeb. Zejména o nedělích (ale pokud možno i jindy) ať jsou kostely otevřené a lidé mají možnost přijít pomodlit se, adorovat, přistoupit ke sv. přijímání či se vyzpovídat.

Podobně jako tomu bylo na jaře, je dobré dát Vašim farníkům možnost sledovat bohoslužbu na internetu.

Pokládám za důležité připomenout zachovávání hygienických předpisů a opatření.

Bylo by také vhodné upozornit tuto neděli věřící na skutečnost, že sbírku na misie v termínu 18. října 2020, tedy na Misijní neděli, nelze z důvodů vládních opatření uskutečnit. Bude tedy třeba tuto sbírku vykonat někdy později. Otázka náhradního termínu bude diskutována na nejbližším plenárním zasedání ČBK.

Ty z Vás, kteří to ještě nevíte, také prosím o zvláštní modlitbu za vikáře pro pastoraci, P. Michaela Slavíka, který sice nemá Covid ale je po náročné operaci a je vážně nemocný.

Ve čtvrtek 15. října 2020 měla být od 17 hod. v katedrále mše sv. pro lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a vedení zdravotnických zařízení. Z důvodu koronavirových opatření a uzavření Pražského hradu není možné se této mše sv. zúčastnit. Budu přesto tuto poutní mši sv. v katedrále u lebky sv. Lukáše sloužit ale jen s nutnou asistencí. Tuto bohoslužbu bude možné sledovat na internetu.

V měsíci, kdy v modlitbě růžence spolu s Pannou Marií kontemplujeme Kristovu tvář a vyprošujeme si s důvěrou v Boží pomoc ukončení epidemie, ať se za nás přimlouvá i sv. Lukáš. Tento evangelista bývá znázorňován také jako ten, který maluje tvář naší nebeské Matky. Kéž bychom i v její tváři dokázali zahlédnout víru, pokoj a velikou důvěru, s jakou doprovázela svého Syna od Betléma až na Kalvárii a zakoušeli i její pomoc a přímluvu!

Děkuji Vám za veškeré nasazení v náročné době a žehnám Vám!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. pomocný biskup a generální vikář http://www.apha.cz/2020/tiskove-zpravy/mons-zdenek-wasserbauer-k-aktual…